Obligacje korporacyjne i skarbowe - rodzaje cen

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć przyszłym inwestorom najważniejsze pojęcia dotyczących z cenami obligacji. Ich znajomość jest niezbędna do rozsądnego inwestowania w obligacje korporacyjne i skarbowe. 

Obligacje można kupić na rynku pierwotnym bezpośrednio od Emitenta lub na rynku wtórnym - zakupu dokonuje się na giełdzie lub w obrocie pozagiełdowym. Aby kupić obligację w obrocie giełdowym konieczne jest posiadanie rachunku w biurze maklerskim. W przypadku, gdy chcemy kupić obligację podajemy cenę w postaci procentu jej nominalnej wartości, jaki możemy za nią zapłacić. Inaczej jest w przypadku aukcji, gdzie cenę podajemy w złotych.

Obligacje korporacyjne i skarbowe - ceny

Cenę obligacji można rozpatrywać aż w czterech znaczeniach, a jest to:

  • wartość nominalna,
  • cena emisyjna
  • cena rynkowa
  • cena rozliczeniowa

​Wartość nominalna obligacji

Wartość nominalna - jest to kwota, od której nalicza się odsetki. Emitent wykupuje obligacje w cenie powiększonej o odsetki po upływie terminu zapadalności. 

Cena emisyjna obligacji

Cena emisyjna - jest to cena ustalona przez Emitenta. Obligacje mogą zostać sprzedane po cenie emisyjnej:

  • równej wartości nominalnej - obligacje kuponowe,
  • wyższej od wartości nominalnej zwane obligacjami z premią,
  • niższej od wartości nominalnej, czyli obligacje z dyskontem.

Cena rynkowa obligacji

Cena rynkowa - zwana ceną czystą. Cena rynkowa obligacji jest obliczana codziennie w sesjach giełdowych i jej wysokość zależy od popytu i podaży. Cena wyrażana jest w procencie w stosunku do wartości nominalnej danej obligacji. Jednak nie jest to cena, którą płaci kupujący a otrzymuje sprzedający. Powstałe odsetki od obligacji nie są uwzględnione w cenie, a są należne właścicielowi do dnia, w którym sprzedał obligację. 

Cena rozliczeniowa obligacji

Cena rozliczeniowa - zwana ceną brudną. Cena rozliczeniowa obligacji jest rzeczywistą ceną jaką płaci kupujący i otrzymuje sprzedający. Jej wysokość jest równa iloczynowi kursu rynkowego obligacji i wartości nominalnej obligacji powiększonej o odsetki, które obowiązują na dzień przeprowadzenia rozliczenia transakcji w KDPW.

cena rozliczeniowa obligacji

Przykład

Obligacja kuponowa o wartości nominalnej 1000 zł z kuponem rocznym oraz oprocentowaniem 8% w skali roku, na kwartał przed okresem rozliczeniowym obligacja osiągnęła cenę rynkową 98,5%. Jaka jest wartość ceny rozliczeniowej obligacji? Jaka będzie cena nabycia obligacji w złotych?

Dane z przykładu:

Wartość nominalna = 1000,00 zł
Oprocentowanie = 8%
Cena rynkowa = 98,5%
Kupon – roczny
Dotychczas narosłe odsetki: 1 kwartał = 90 ; 90x3 = 270 ; (270/360) x 8% = 6 pkt. %

Cena rozliczeniowa: 98,5 pkt. proc. + 6 pkt. proc. = 104,5 pkt. proc.
Cena w zł: 1000 zł x 104,5% = 1045,00 zł

Odpowiedź: Wartość ceny rozliczeniowej obligacji wynosi 104,5 punktu procentowego. Cena nabycia obligacji, którą zapłaci kupujący wynosi 1045,00 zł.

Podsumowując:

  • inwestor kupując obligację na rynku pierwotnym płaci emitentowi wartość nominalną obligacji,
  • inwestor kupując obligację na rynku wtórnym płaci sprzedającemu cenę rozliczeniową - czyli brudną
  • cena podawana w systemie notowań giełdowych lub innych serwisach informujących o obligacjach jest ceną rynkową, czyli ceną czystą.

Autor

Redakcja portalu Finansowe Tipy

Komentarze (0)